Schopnosť ľudí navzájom sa dorozumievať rečou je jedným z jedinečných darov, ktoré sú dané len človeku. Komunikáciu chápeme ako spôsob dorozumievania sa medzi ľuďmi, pri ktorom dochádza k výmene informácií. Na komunikáciu využívame:

  • slová, vety,
  • reč tela, gestá, pohľady,
  • posunky, obrázky, písmo.

Členenie období vývinu reči:

  • 0 – 8 mesiacov – obdobie nezámernej komunikácie
  • 8 – 12 mesiacov – obdobie zámernej komunikácie
  • 12 – 18 mesiacov – obdobie prvých slov
  • 18 – 24 mesiacov – obdobie dvojslovných spojení. Do konca 24. mesiaca začína dieťa rozlišovať a vyjadrovať množstvo predmetov. Komentuje, čo vidí „tu a teraz“. Jeho vnímanie priestoru a času je ešte obmedzené. Gramatika reči a výslovnosť je značne zjednodušená.
  • 24 – 30 mesiacov – obdobie rozvitých viet. Začína obdobie otázok „Čo je to?“ Zdokonaľuje sa výslovnosť aj porozumenie.
  • 30 – 36 mesiacov – obdobie súvetí. Slovná zásoba rastie, na konci tretieho roka je to približne 1000 slov. Obvykle neplynulosti samé vymiznú. Objavuje sa záujem o kreslenie, dieťa dokáže samé rozprávať jednoduchý dej typu keď – potom (Horňáková, K. – Kapalková, S. – Mikulajová, M., 2005).

Narušená komunikačná schopnosť (ďalej NKS) je dôsledok pôsobenia individuálne podmienených limitujúcich činiteľov, ktoré sťažujú alebo znemožňujú komunikáciu – verbálnu i neverbálnu.