Ak skríning poukazuje na signifikantné riziko PAS symptomatológie mala by sa uskutočniť diagnostika PAS. V súčasnosti neexistuje žiadny biologický marker a diagnostika spočíva na podrobnom a komplexnom vyšetrení dieťaťa. Toto zahŕňa štandardné psychologické vyšetrenie, pozostávajúce z interview s dieťaťom a rodinou a získanie anamnézy (lekárska anamnéza, zahŕňajúca prenatálnu, perinatálnu a rodinnú anamnézu, minulé a súčasné zdravotné problémy) so zreteľom na získanie informácii poukazujúcich na diagnózu podľa kritérií MKCH 10 a DSM-5. Nasleduje všeobecné fyzikálne vyšetrenie dieťaťa. Systematickú pozornosť treba venovať aj oblastiam relevantným pre diferenciálnu diagnózu a brať do úvahy možné komorbidity. V diagnostike je nevyhnutné aj priame pozorovanie dieťaťa- so zreteľom na jeho sociálnej interakcie, komunikačné schopnosti a možné repetitívne sterotypné správanie. Na diagnostiku a hodnotenie symptómov PAS boli vyvinuté rôzne objektívne diagnostické nástroje. Použitie týchto špecifických škál však nenahrádza klinický úsudok odborníka.